Tietosuojaseloste: jakeluseurantaa ja -palautetta koskeva rekisteri

1. Rekisterinpitäjät

Suomen Suoramainonta Oy | Y-tunnus: 0798131-5
Väritehtaankatu 8, 01300 Vantaa

Yhteystiedot rekisteriä koskevissa asioissa:
Suomen Suoramainonta Oy / Olli-Pekka Sinkko
Väritehtaankatu 8, 01300 Vantaa
09 5615 6895 | olli-pekka.sinkko@ssm.fi

Suomen Suoramainonta Oy sekä sen kanssa samaan SSM-konserniin kuuluvat tytär- ja osakkuusyhtiöt (Länsi-Uudenmaan Mainosjakelu Oy ja Oulu Suorajakelu Oy) ovat yhteisrekisterinpitäjiä, jotka määrittävät yhdessä jakeluseurantaa ja -palautetta koskevan rekisterin henkilötietojen käyttötarkoitukset ja keinot. Yhteisrekisterinpitäjät ovat sopineet, että Suomen Suoramainonta Oy vastaa itsensä ja tytär- ja osakkuusyhtiöiden puolesta rekisteröityjen informoinnista.

2. Rekisteröidyt

Jakeluseurantaan liittyneet henkilöt tai jakelupalautetta antaneet henkilöt.

3. Henkilötietojen käyttötarkoitus ja käsittelyperusteet

Rekisteriin kerätään rekisteröityjen antamia tietoja, joita Suomen Suoramainonta -ketjun jakeluyhtiöt tarvitsevat jakelun kehittämisessä ja ongelmatilanteiden ratkaisemisessa.
Henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyn suostumukseen tai oikeutettuun etuumme. Siltä osin kuin käsittely perustuu oikeutettuun etuun, olemme arvioineet, että käsittelystä on hyötyä niin rekisteröidyille, meille kuin jakelun vastaanottajille yleisesti. Arvioimme mukaan käsittely ei ole ristiriidassa rekisteröidyn perusoikeuksien tai -vapauksien kanssa ottaen huomioon mm. sen, että rekisteröity voi itse päättää antaako jakelupalautetta.

4. Rekisteriin tallennettavat henkilötiedot

Tallennamme rekisteriin seuraavia henkilötietoja:

- Etunimi
- Sukunimi
- Katuosoite
- Postinumero
- Toimipaikka
- Sähköpostiosoite
- Puhelin- tai matkapuhelinnumero
- Tieto ”ei mainoksia” tai ”ei ilmaisjakeluja” -tarrasta
- Rekisteröidyn antamat palautteet

Pakolliset tiedot ovat merkitty lomakkeisiin tähdellä.

5. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä osoitteeseen: tuki@ssm.fi. Rekisteröity voi käyttää seuraavia oikeuksiaan:

- Tarkastusoikeus: Rekisteröity voi tarkistaa tallentamamme henkilötiedot.
- Oikeus tietojen oikaisemiseen: Rekisteröity voi pyytää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tai puutteelliset tiedot.
- Vastustamisoikeus: Rekisteröity voi vastustaa henkilötietojen käsittelyä, joka perustuu oikeutettuun etuun.
- Poisto-oikeus: Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen poistamista. Käsittelemme poistopyynnön, jonka jälkeen joko poistamme tiedot tai ilmoitamme perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa.
- Suostumuksen peruuttaminen: Rekisteröity voi peruuttaa suostumuksensa henkilötietojen käsittelyyn milloin tahansa.
- Käsittelyn rajoittaminen: Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistua.
- Oikeus siirtää tiedot: Rekisteröidyllä on oikeus saada antamansa tiedot, joita käsittelemme automaattisesti suostumuksen perusteella, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa ja siirtää tiedot toiselle rekisterinpitäjälle.
- Valitusoikeus: Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle kantelu, jos hän kokee, että rikomme henkilötietoja käsitellessämme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä. Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot: www.tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot.html

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Tiedot saadaan säännönmukaisesti rekisteröidyltä itseltään verkkolomakkeen kautta.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Tietoja ei luovuteta markkinointi- tai muihin tarkoituksiin ulkopuolisille yrityksille. Tietoja voidaan luovuttaa
viranomaisille niiden lakiin perustuvan pyynnön perusteella tai yritysjärjestelyn yhteydessä vastaanottavalle
osapuolelle.

8. Käsittelyn kesto

Henkilötietoja voidaan käsitellä jakeluseurantaan liittyneiden rekisteröityjen osalta niin kauan kuin rekisteröity on mukana jakeluseurannassa (ei ole ilmoittanut eroavansa seurannasta). Jos sähköpostiviestit eivät mene perille rekisteröidyn sähköpostiosoitteeseen, niin rekisteröidyn tiedot poistetaan. Jakelupalautetta antaneiden rekisteröityjen osalta henkilötietoja käsitellään niin kauan kuin jakelupalaute on käsitelty loppuun.

9. Henkilötietojen käsittelijät

Rekisterinpitäjä, tämän työntekijät sekä Suomen Suoramainonta -ketjun jakeluyhtiöiden työntekijät käsittelevät henkilötietoja. Voimme myös ulkoistaa henkilötietojen käsittelyn osittain kolmannelle osapuolelle, jolloin takaamme sopimusjärjestelyin, että henkilötietoja käsitellään voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja muutoin asianmukaisesti.

10. Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle

Voimme siirtää tietoja EU- tai ETA-alueen ulkopuolelle käsittelyn niin vaatiessa. Jos siirrämme tiedot EU- tai ETA-alueen ulkopuolelle, huolehdimme henkilötietojen suojan riittävästä tasosta lainsäädännön edellyttämällä tavalla, esimerkiksi Euroopan komission hyväksymiä vakiosopimuslausekkeita käyttäen.

11. Automaattinen päätöksenteko ja profilointi

Emme käytä tietoja automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin.

12. Muutokset

Voimme muuttaa tätä tietosuojaselostetta perustellusta syystä, esimerkiksi lainsäädännön tai viranomaisohjeistuksen muuttuessa.

Tämä tietosuojaseloste on viimeksi päivitetty 3.1.2024