Suomen Suoramainonta-ketjun jakeluyhtiöt ovat ylpeitä voidessaan tarjota mahdollisuuden nuorille tutustua työelämään. Nuoret työntekijät ovat perinteisesti olleet tärkeä osa osoitteettoman erillisjakelun toimialan työntekijäkunnasta. Suomalaisen palvelusektorin kehittyessä jakelutyö kilpailee yhä enemmän nuorista työntekijöistä pikaruokaloiden ja vähittäiskaupan kanssa. Nuori työntekijä työllistyykin aikaisempaa varhaisemmin palvelusektorille jakelutyöuran jälkeen.

Nuorten työntekijöiden kanssa toimittaessa on Suomen Suoramainonta-ketjun työntekijöiden oltava tietoisia ja huomioitava lain asettamat velvoitteet työnantajalle. Erityisen tärkeää on huomioida, ettei tuotteiden kokonaispaino ei nouse liian suureksi nuoren ikähuomioiden sekä, ettei nuorelle anneta enempää jakelu-urakkaa kuin, josta hän voi suoriutua lain asettamissa rajoissa. Teemme läheistä viranomaisyhteistyötä ja pyrimme aktiivisesti hakemaan lisätietoa tulkinnanvaraisissa asioissa. 

Työsuojeluhallinto esittää peruspuitteet nuorista työntekijöistä selkeästi seuraavasti: 

Laki nuorista työntekijöistä (998/1993) koskee alle 18 -vuotiasta työntekijää. Lain nojalla on anettu asetus nuorten työntekijäin suojeslusta ja muita päätöksiä.  

Vakinaiseen työsuhteeseen saadaan ottaa 15 vuotta täyttänyt nuori, joka on suorittanut oppivelvollisuutensa 

Työ ei saa haitata koulunkäyntiä. Kevyttä työtä saa tehdä 14-vuotias tai 13-vuotias, joka samana kalenterivuoden aikana täyttää 14 vuotta. Koulun loma-ajasta hän saa olla työssä enintään ½ ja koulutyön aikana tilapäisesti tai muutoin kestoltaan lyhytaikaisissa työsuorituksissa. Työn tulee olla sellaista kevyttä työtä, joka ei vahingoita hänen terveyttään tai kehitystään eikä aiheuta haittaa hänen koulunkäynnilleen.

Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksessa (189/2012) on esimerkkiluottelo nuorille työntekijöille sopivista kevyistä töistä

Lähde:Työsuojeluhallinto Laki nuorista työntekijöistä (998/1993) 

Kevyet työt

 

1. Virvokkeiden, lippujen ja vastaavanlaisten tuotteiden myyntityö kilpailuissa, näyttelytilaisuuksissa tai samankaltaisissa tilaisuuksissa.

2. Lähettityö sekä lehtien ja mainosten jako.

3. Esiintymiset ja muu työskentely taide-, kulttuuri- ja vastaavissa tilaisuuksissa.

4. Kirjoittaminen, toimittaminen, viestintä ja muu mediatyö.

Lähde:Työsuojeluhallinto Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksessa (189/2012) 

Työsopimus 

 

Viisitoista vuotta täyttänyt saa työntekijänä itse tehdä sekä irtisanoa ja purkaa työsopimuksensa. Alle 15-vuotiaan puolesta työsopimuksen voi tehdä huoltajat (yleensä isä ja äiti), tai heidän antamallaan luvalla nuori henkilö itse.

Huoltajalla on oikeus purkaa nuoren työntekijän työsopimus, jos hän pitää sitä tarpeellisena nuoren kasvatuksen, kehityksen tai terveyden takia.

Mikäli nuori työntekijä tai hänen huoltajansa pyytää on työnantajan esitettävä kirjallinen selvitys työsopimuksen ehdoista ennen sopimuksen tekemistä, jollei sopimusta tehdä kirjallisesti tai kysymys on vain yhtä päivää koskevasta kotitaloustyöstä työnantajan kodissa. 

Käytännännössä jakelyhtiöt pyrkivät aina tekemään työsopimuksen, jossa on myös nuoren vanhemman allekirjoitus. Käytäntö varmistaa, että vanhempi on tietoinen nuoren työstä.

Terveystarkastus 

 

Viranomaisohjeiden mukaan erillistä terveystarkastusta ei tarvitse tehdä, jos työ on kevyttä liike-, toimisto- tai muuta niihin verrattavaa kevyttä työtä. Jakelutyö rinnastuu tähän.

Luettelo nuorista työntekijöistä

 

Laki asettaa työntantajalle velvoitteen, että kaikista niistä nuorista, joiden työsuhde kestää vähintään kaksi kuukautta, on työnantajan pidettävä luetteloajosta ilmenee:nuoren täydellinen nimi ja syntymäaika, osoite, huoltajan nimi ja osoite, työsuhteen alkamisaika, selvitys työtehtävistä.

Osoitteettoman erillisjakelun tuotantorakenteesta johtuen useat näistä tiedoista kerätäänkin jo tuotannon toteutusta varten. Nuorille työntekijöille pyritään järjestämään jakelupiiri mahdollisimman läheltä kotia.